Previous Page of 20Next Page

Trac nghiem tin hoc va dap an

spinner.gif

De 1

 

1 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu ký tự là gì?

 [a]--Mảng các ký tự;

 [b]--Dãy các ký tự trong bảng mã ASCII;

 [c]--Tập hợp các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh;

 [d]--Tập hợp các chữ cái và các chữ số trong bảng chữ cái tiếng anh;

2 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal cách khai báo xâu ký tự nào sau đây là đúng:

 [a]--S: file of String;

 [b]--S: file of char;

 [c]--S: String;

 [d]--S: Strings[255];

3 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu ký tự có tối đa là:

 [a]--8 Ký tự

 [b]--256 ký tự

 [c]--16 Ký tự

 [d]--255 ký tự

4 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal xâu ký tự không chứa ký tự nào gọi là:

 [a]--Xâu trắng;

 [b]--Xâu không;

 [c]--Xâu rỗng;

 [d]--Không phải là xâu ký tự

5 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal phần tử đầu tiên của xâu ký tự mang chỉ số là:

 [a]--0

 [b]--1

 [c]--Do người lập trình khai báo

 [d]--Không có chỉ số

6 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu ký tự.

 [a]--S: String;

 [b]--X1: String[100];

 [c]--S: String[256];

 [d]--X1:String[1];

7 - 20. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S là:

S:=’Ha Noi mua thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(’Mua thu’,S,1);

 [a]--Ha Noi Mua thu;

 [b]--Mua thu Ha Noi mua thu;

 [c]--Mua thu Ha Noi;

 [d]--Ha Noi;

8 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu ký tự ta có thể:

 [a]--So sánh hai xâu ký tự;

 [b]--So sánh hai xâu ký tự, gán biến xâu cho biến xâu và gán một ký tự cho biến xâu;

 [c]--Gán biến xâu cho biến xâu và gán một ký tự cho biến xâu;

 [d]--So sánh và gán một biến xâu cho biến xâu.

9 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hai xâu ký tự được so sánh dựa trên:

 [a]--Mã của từng ký tự trong các xâu lần lượt từ trái sang phải;

 [b]--Độ dài tối đa của hai xâu;

 [c]--Độ dài thực sự của hai xâu;

 [d]--Số lượng các ký tự khác nhau trong 2 xâu;

10 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm Upcase(ch) cho kết quả là:

 [a]--Chữ cái in hoa tương ứng với ch;

 [b]--Xâu ch toàn chữ thường;

 [c]--Xâu ch toàn chữ hoa;

 [d]--Biến ch thành chữ thường;

 

Question 1 b

Question 2 c

Question 3 d

Question 4 c

Question 5 b

Question 6 c

Question 7 c                

Question 8 b                

Question 9 a

Question 10 a 

De 2

 

1 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, chương trình sau thực hiện công việc gi?

Dem:=0;

For ch:=’a’ to ’z’ do

 [a]--Đếm số lượng ký tự khác dấu cách (khoảng trắng) của xâu S;

 [b]--Đếm số lượng ký tự là chữ cái in hoa của xâu S;

 [c]--Đếm số lượng ký tự là những chữ thường của xâu S;

 [d]--Đếm số lượng ký tự là những chữ thường khác nhau của xâu S;

2 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, chương trình sau thực hiện công việc gi?

X:= length(s);

For i:=x downto 1 do

If S[i] =’ ’ then delete(s,i,1); (’’ là khoảng trắng, dấu cách)

 [a]--Xóa dấu cách(khoảng trắng) đầu tiên trong xâu ký tự S;

 [b]--Xóa dấu cách(khoảng trắng) thừa trong xâu ký tự S;

 [c]--Xóa dấu cách(khoảng trắng) tại vị trí cuối cùng trong xâu ký tự S;

Previous Page of 20Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended