Previous Page of 2Next Page

điều tra XHH

spinner.gif

TÊN CƠ QUAN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN

Số:…/QĐ-TCQ             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                    Địa danh, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng và phân công công tác

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ……….;

Căn cứ vào kq kỳ thi tuyển dụng công chức ngày tháng năm;

Xét đề nghị của trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tuyển dụng ông(bà)…, sinh ngày…,quê quán…trình độ…về công tác tại…kể từ ngày…

Điều 2: Ông(bà)…phải trả qua tg tập sự là..tháng. Trong tg tập sự ông(bà) đc hưởng 85% mức lương khởi điểm ngạch…mã số…hệ số2.34 và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Chánh vp, trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc liên quan và ông(bà)….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                    QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NG KÝ

-..;                                     (chữ ký, con dấu)

-..;

-LưuHSCN                         Họ và tên

-------------------------------------------------

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng nhân sự(gạch chân)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ………;

Căn cứ………;

Xét đề nghị của Trưởng ban thi đua,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng cho những ông(bà) sau đây:

1.      Ông Ng Văn A, chức vụ…, công tác tại…

2.      ….với hình thức…

Điều 2: Những ông( bà)có tên trên đc hưởng…theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Chánh vp, Trưởng ban thi đua, thủ trưởng các đơn vị thuộc liên quan và các ông(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NG KÝ

-..;                                          (chữ ký, con dấu)

-...;

-Lưu:…                                   Họ và tên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên đạt học bổng học kỳ II năm học 2009-2010

(gạch chân)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LĐ XH

Căn cứ quyết định số 538/QĐ-BLĐTBXH ngày tháng năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của trường ĐHLĐXH;

Căn cứ quyết định số 345/QĐ-BGD-ĐT ngày 25 tháng 1 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành “quy chế, học sinh, sv các trường ĐH,CĐ, trung học chuyên nghiệp chính quy”;

Căn cứ quyết định số 678/QĐ-ĐHLĐXH ngày 26 tháng 2 nawm2007 của Hiệu trưởng trường ĐHLĐXH về việc ban hành Quy định công tác học sinh, sv trường ĐHLĐXH;

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended