su phan bo vi sinh vat trong dat

spinner.gif

Đất là mtr sống lý tg nhất với VSV vì trong đất có đầy đủ các yeus tố cần thiết cho VSV str ptr .t:dao động 22-25.pH :thông thường 3-9.điện thế OXH KH: 0,1-40V độ ẩm :20-99%.ngoài ra ơ trong đất còn có đầy đủ các ng tố đa lg vi lg đb trong đất có chứa nhiều loạn E hợp chất hữu cơ  vì vậy trong 1 g đất khô có thể có có hàng tới TBVSV hđ ở đây/tuy nhiên tùy từng loại đất khác nhau mà thành phần số lg VSV là ko giống nhau

+thành phần cơ giới đất: tp và tỷ lệ cấp hạt

+các yếu tố DD

+đk khí hậu

Vì vậy theo kết quả nghiên cứu của trokin: đối với đất có tành phần hữu cơ cao (mùn khoáng 4%) có khoảng 3500 tỷ tb VSV trong 1 g đất đất xám bạc màu 1921 tỷ

Trong đất VSV tập trung nhiều ở tầng canh tác 0-20cm sau đó giảm dần theo chiều sâu phẫu diện đất

Đối với VSV yếm khí VSV có nha bào VSV chuyể hóa xenlulos thường dc tập trung ở tầng đất 20-30 cm.Đất trũng úng ngập nc tỷ lệ VSV hảo khí/VSV yếm khí <1

Đất khô hạn tưới tiêu chủ động tỷ lệ này >1 và có thể lớn hơn gáp 5-6 lần

Ng ta thấy trong đk yếm khí vẫn có khoảng 60-70 vạn tbVSV hảo khí hđ ở đây do 3 nguyên nhân: ĐV thủy sinh; O2 hòa tan;E leghenoglolin

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended