Previous Page of 2Next Page

tai chinh tien te

spinner.gif

Cau 18: thi truong tai chinh, thuc trang va cac giai phap thi truong tai chinh o viet nam 

1: tong quan ve thi truong tai chinh: mo hinh 

 Thi truong tai chinh dan von truc tiep tu nguoi cho vay den nguoi div ay hoc gian tiep thong qua cac to chuc tai chinh trung gian 

 Tai chinh truc tiep 

- Uu diem 

- Chi phi thap 

- Xac lap moi quan he giua 2 chu the nen tang tinh tu chiu trach nhiem cua 2 chu the 

- Nhuoc diem 

- Co tinh rui ro cao 

- Ko dap ung du moi quy mo ve von 

 Tai chinh gian tiep 

- Uu diem 

- Dap ung moi quy mo ve von 

- Rui ro thap do luong co mot don vi dung ra dam bao 

- Cac chu the su dung von con duoc tu van, cung cap thong tin xung quanh hoat dong tai chinh 

- Nhuoc diem 

- Chi phi( tien va thoi gian) ton 

Thi truong tai chinh giup cho viec chuyen von tu nhung nguoi ko co co hoi dau tu sinh loi toi nhung nguoi co co hoi dau tu, qua do, thi truong tai chinh giup nang cao nang suat va hieu qua cua toan bo nen kinh te, no cung truc tiep cai thien muc song cua nguoi tieu dung bang cach giup ho thoa man nhu cau mua sam truoc khi tich luy du tien 

 Vai tro cua thi truong tai chinh 

- Thi truong tai chinh thuc day viec tich luy va tap trung tien von de dap ung nhu cau ve von cho nen kinh te 

- Tttc thuc day viec san xuat co hieu qua,da dang hoa cac hoat dong dau tu chia se va phan tac cac rui ro 

- Cho phep ngan hang trung uong dieu tiet on dinh dong tien, ko che su co gian cua cung cau tien te 

- Tao dieu kien viec thuc hien chinh sach mo cua , cai cach kinh te cua chinh phu, thu hut tri thuc va cong nghe moi 

2: cau truc cua thi truong tai chinh 

A: dua vao tinh chat cac cac cong cu tai chinh 

Thi truong tai chinh gom: thi truong no va thi truong von co phan 

- thi truong mo:la thi truong dien ra viec mua ban cac cong cu no( trai khoan). Cong cu vay no la su thoan thuan co tinh hop dong , trong do nguoi vay phai thanh toan cho nguoi nam giu cong cu vay no mot khoan tien lai co dinh va hoan tra tien von vao cuoi ki han 

- thi truong von co phan:la thi truong dien ra viec mua ban co phieu cua cong ty co phan, co phieu la giay to chung nhan gia tri co phan cua cong ty ma nguoi do mua 

B:dua vao thoi han cua CK 

Thi truong tai chinh gom thi truong tien te va thi truong von 

- thi truong tien te:la thi truong mua ban cac chung khoan ngan han, thong thuong ki han duoi 1 nam( ki phieu, hoi phieu) 

- dac diem: cac hang hoa cua thi truong tien te co tinh long cao, rui rot hap vi thanh phan chu yeu la chung khoan cua nn 

- vai tro: 

• thi truong tien te la moi truong de thu loi nhuan 

• day la noi dao tao dieu kien nang cao hieu qua kinh doanh cua ngan hang thuong mai 

• la noi thuc thi nghiep vu thi truong mo cua ngan hang trung uong 

- thi truong von: la thi truong trong do dien ra viec mua ban cac cong cu vay no dac trung va dai han( co phieu, trai phieu) 

- dac diem 

• cac chung khoan luu hanh co tinh long kem 

• co do rui ro cao do tinh bat on dinh cua thi truong co phieu 

- vai tro: 

• la moi truong de thu loi nhuan 

• la noi de chinh phu va cac cong ty co phan thu hut von dai han, phuc phu cho dau tu phat trien 

C: can cu vao chu trinh phat hanh va luu thong cua cac cong cu tai chinh 

Thi truong tai chinh gom thi truong cap 1 va cap 2 

 thi truong cap 1:  

• la thi truong mua ban chung khoan dang phat hanh va chung khoan moi 

• thong thuong chi co 2 chu the tham gia la don vi phat hanh va cac ngan hang 

• day la thi truong co do rui rot hap va la noi thu hut von cac don vi phat hanh chung khoan 

 thi truong cap 2 

• la thi truong dien ra viec mua di ban lai cac chung khoan da phat hanh 

• day la thi truong co quy mo luu luong von lon nhung viec mua di ban lai cac chung khoan ko lam thay doi von cua chu the phat hanh 

• co 2 chuc nang: thu nhat la tao dieu kien de ban nhung cong cu tai chinh nham thu tien mat, tuc la lam cho cac cong cu tai chinh nay long them. Thu 2 la xay dung gia cua chung khoan ma cong ty phat hanh ban o thi truong cap 1 

• thi truong cap 2 co the to chuc theo 2 cach 

- to chuc cac so giao dich, nguoi mua va nguoi ban gap nhau tai trung tam de tien hanh buon ban 

- thi truong trao tay, cac nha buon ban tai cac dia diem khac nhau co 1 danh muc chung khoan va dung ra san sang mua va ban chung khoan voi ai co y dinh chap nhan gia 

3: cac cong cu cua thi truong tai chinh  

A: cong cu tren thi truong tien te: la nhung cong cu co thoi han ngan ngui, mua dao dong gia toi thieu va it rui ro nhat 

- tin phieu kho bac: do kho bac nha nuoc phat hanh 

- la cong cu tai chinh co tinh long nhat nen duoc mua ban nhieu nhat

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended