Previous Page of 21Next Page

Câu hỏi đáp pháp luật đại cương

spinner.gif

Câu 1- Phẩm chất và những đặc điểm chung của nhà nước.

TRả lời: Nhà nước là một tổ chức đặc điểm của quyền lực chính trị có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm thực hiện các lợi ích và bảo vệ ợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội giai cấp.

Bản chất chung của nhà nước.

Nhà nước là một bộ máy chấn áp của giai cấp này đối với giai cấp khác.

Trong xã hội XHCN luôn bảo vệ lợi ích cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động .

Nhà nước có 5 điều nhận biết như sau:

Nhà nước thiết lập một quyền công nông đặc biệt.

Nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành chính lãnh thổ

Nhà nước ban hành pháp luật và thực thi pháp luật

Nhà nước có quy định và thu các loại thuế.

Câu 2- Các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Vị trí thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy nhà nước? Phân loại các cơ quan nhà nước.

Trả lời: Bộ máy nhà nước ta được tổ chức hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản sau.:

Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước.

Đảm bảo sự lãnh đạo của đảng là nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của bbộ máy nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng đảm bảo cho nhà nước đi theo đúng đường lối chính trị đúng đắn, thể hiện bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM, giữ vững bản chất tốt đẹp của nhà nước, của nhân dân, do dân vì dân.

Đảng định ra đường lối chính sách chủ trương cụ thể quan trọng có quan hệ nhiều mặt, có ảnh hưởng chính trỉộng lớn của tổ chức bộ máy nhà nước đảng lãnh đạo nhà nước thông qua các tổ chức của nhà nước nhưng đảng và mọi đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.

Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giưa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyến lực.

Một đặc điểm cơ bản của nhà nước là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân là chủ thể và là cội nguồn của nhà nước, trao quyền lực nhà nước cho quốc hội (cơ quan do dân trực tiếp bầu ra), là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Nhân dân trao quyền cao nhất, thống nhất vào quốc hội đồng thời có sự phân cong và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước vì không một cơn quan Nhà nước nào có thể thực thi cả ba nhiệm vụ đó.

Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào sự quản lý Nhà nước.

Thu hút đông đảo nhân dân tham gia công việc quản lý Nhà nước là một nguyên tắc quan trọng trong tổ chưcs và hoạt động của bộ máy Nhà nước, nguyên tắc này không những tạo khả năng phát huy sức lực trí tuệ của nhân dân vào công việc của Nhà nước mà còn là phương pháp có hiệu quả đề ngăn chặn về quan liêu, cửa quyền của bộ máy Nhà nước. Hình thức tham gia của nhân dân vào Nhà nước rất phong phú và các cơ quan Nhà nước bầu những người đại diện của mình vào CQNH thảo luận, góp ý.

Previous Page of 21Next Page

Comments & Reviews (44)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended