Previous Page of 3Next Page

Bài tập Kế toán Hành chính sự nghiệp

spinner.gif

Khi chưa nhận được dự toán kinh phí, đơn vị phải tạm ứng rút tiền từ kho bạc, hạch toán:

Nợ TK 111/Có TK 336

Quyết toán số đã tạm ứng khi chưa có dự toán với kho bạc, hạch toán:

Nợ TK 336/Có TK 461; 

Có TK 008

Trong năm, đơn vị nhận được giấy thông báo dự toán kinh phí, hạch toán:

Nợ TK 008

Rút dự toán kinh phí về nhập quỹ tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111/ Có TK 461

Có TK 008

Nhận tạm ứng của kho bạc (Khi đã có dự toán) về nhập quỹ, hạch toán:

Nợ TK 111/  Có TK 461

Chi tiền mặt tạm ứng cho cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 312/ Có TK 111

Quyết toán số đã tạm ứng cho cán bộ trong đơn vị, đưa vào chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán:

Nợ TK 66121/ Có TK 312

Thu hồi số tạm ứng thừa không chi hết, hạch toán:

Nợ TK 111/ Có TK 312

Chi mua văn phòng phẩm, thanh toán bằng tiền mặt, đưa vào chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 111

Lập phiếu chi lương cho cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 334/Có TK 111

Xác định số tiền lương phải trả cho Cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 334

Khấu trừ BHXH, BHYT vào lương, hạch toán:

Nợ TK 334/Có TK 3321; Có TK 3322

Xác định BHXH, BHYT, Kinh phí Công đoàn cơ quan phải đóng cho cơ quan bảo hiểm, hạch toán:

Nợ TK 66121/ Có TK 3321; Có TK 3322; Có TK 3323

Chuyển khoản nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, hạch toán:

Nợ TK 3321; Nợ TK 3322; Nợ TK 3323  /  Có TK 46121

Có TK 008

Chuyển khoản chi trả trực tiếp tiền điện, nước, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 46121

 Có TK 008

Khôi phục lại số kinh phí chuyển khoản thanh toán tiền điện nước do chuyển khoản sai, hạch toán:

Nợ TK 46121/Có TK 66121

Có TK 008: Ghi âm số tiền

Nhận thông báo dự toán chi thực hiện dự án, hạch toán:

Nợ TK 0091

Rút kinh phí thực hiện dự án về nhập quỹ tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111/ Có TK 4621

Có TK 0091

Xác định lương phải trả Cán bộ thực hiện dự án được tính vào chi phí thực hiện dự án, hạch toán:

Nợ TK 6622/Có TK 334

Nhận lệnh chi thực hiện dự án qua tài khoản tiền gửi, hạch toán:

Nợ TK 6622/Có TK 4621

Chi mua Công cụ dụng cụ về nhập kho, thanh toán bằng tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 153/Có TK 111

Xuất kho Công cụ dụng cụ thực hiện dự án, tính vào chi phí thực hiện dự án, hạch toán:

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended