Previous Page of 4Next Page

200 cau trac nghiem TA

spinner.gif

Câu 1 ;chọn phương án trả lời đúng nhất : 

a,Chủ nghĩa Mac-lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta. 

b,Tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta. 

c,Cùng với chủ nghĩa Mac-lênin ,tư tưởng HCM là nền tảng và kim chỉ nam cho hành động của đảng ta, (Đ) 

Câu 2 :Theo HCM ưu điểm lớn nhất của học thuyết khổng Tử là gì? 

a,Tinh thần hiếu học. 

b,Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân . 

c,Quản lí xã hội bằng đạo đức.(Đ) 

Câu 3:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của tôn giáo giêsu là gì: 

a,Đức hi sinh 

b,Lòng cao thượng 

c,lòng nhân ái (Đ) 

Câu 4:HCM dã tiếp thu những yếu tố nào của phật giáo; 

a,Lòng thương người 

b,tinh thần tư bi hỉ ái 

c,Tinh thần cưứ khổ ,cứu nạn 

d,Cả a,b,c (Đ) 

Câu 5: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của tôn trung sơn là gì: 

a,Chống phong kiến 

b,Đấu tranh vì tự do ,dân chủ 

c,Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta (Đ) 

Câu 6:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mac là gì? 

a,Bản chất cách mạng 

b,Bản chất khoa học 

c,Chủ nghĩa nhân đạo triệt để 

d,Phương pháp làm việc biện chứng.(Đ) 

Câu 7:Theo HCM học chủ nghĩa Mac-lenin nghĩa là gì? 

a,Học thuộc các luận điểm lí luận . 

b,Để sống với nhau có tính ,có nghĩa . (Đ) 

c.Để chứng tỏ trình độ lí luận . 

Câu 8 :HCM đến Liên xô lần đầu tiên vào thời gian nào? 

a,Năm 1917 

b, 1920 

c, 1923 (Đ) 

d , 1925 

Câu 9:Tư tưởng HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? 

a, 3 c, 5 (Đ) 

b, 4 d, 6 

Câu 10 :Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM: 

a,Từ năm 1890 đến 1911:thời kí nghiên cứu khảo sát thực tế đến với chủ nghĩa Mác-lênin. 

b,Từ năm 1911-1920, thời kì hình thành tư tưởng yêu nước ,chí hướng cứu nước 

c,Từ năm 1921-1939 ,thời kí hình thành cơ bản tư tửong về con đường cách mạng việt nam. (Đ) 

Câu 11:Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ... 

Tháng 7 năm 1920 ,HCM đọc .....của lênin. 

a,Tác phẩm "làm gì". 

b,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đế dân tộc 

c,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đè thuộc địa. 

Câu 12 :HCm đuợc UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùnh giải phóng dân tộc việt nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào? 

a,1969 

b,1975 

c,1987 

d,1990 

Câu 13 :HCM về thăm quê NGHệ An mấy lần ? 

a,2 

b,3 

c,4 

d,5 

Câu 14:HCM nói câu "không có gì quý hơn độc lập ,tự do " vào thời gian nào? 

a,1945 

b,1954 

c,1960 

d,1966 

Câu 15:Theo HCM cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào ? 

a,Cách mạng tư sản . 

b,Cách mạng vô sản.(Đ) 

c,Cách mạng xã hội chủ nghĩa . 

Câu 16:Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM : 

a,Cách mạng giải phóng dân tọc giành thắng lợi đồng với thắng lợi ccm vô sản ở chính quốc . 

b.Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cm vô sản ở chính quốc . 

c.Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành đươch thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc .(Đ) 

Câu 17:Chọn cụm từ đúng điền từ cào chỗ trống "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy ... mà tự giải phóng cho ta". 

a.Dựa vào sự giúp đỡ quốc tế. 

b.Dựa vào sự đoàn kết toàn dân . 

c.Dưới sự lãnh đạo của đảng 

d.Đem sức ta (Đ) 

Câu 18 :CHọn cụm từ đúng điền từ vào chỗ trống "Việt nam muốn làm bạn với ... không gây thù oán với một ai". 

a.Câc nước XHCN. 

b,Các dân tộc thuộc địa ,bị áp bức. 

c.Mọi nứơc dân chủ .(Đ) 

Câu 19: Điền 

"toàn thể dân tộc việt nam quyết đem ... để giữ vững quyền tự do ,đọc lập ấy ". 

a.Toàn bộ sức lực .

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews (13)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended